top of page

התקנון של מזלונה

תקנון מועדון לקוחות- מזלונה אחזקות בע" מ
1 . מבוא
מועדון הלקוחות של מזלונה הוקם במטרה להעניק לחבריו הטבות ועדכונים שונים ומגוונים.
2 . הגדרות
בתקנון זה יהא לכל אחד מהמונחים הבאים, המשמעות המופיעה לצידו:
2.1 . "מזלונה"- מזלונה אחזקות בע"מ.
2.2 . "חבר מועדון"- מי שהצטרף לחברות במועדון בהתאם לסעיף 3 לתקנון.
2.3 . "טופס ההרשמה"- טופס ההצטרפות למועדון בנוסח שיעודכן מעת לעת על ידי מזלונה.
2.4 . "המועדון" או "מועדון הלקוחות"- מועדון הלקוחות של מזלונה.
2.5 . "פרטי חבר המועדון"- כהגדרתם בסעיף 6.1 לתקנון.
2.6 . "תקופת החברות"- תקופת החברות אינה מוגבלת בזמן.
2.7 . "התקנון"- תקנון המועדון כמפורט במסמך זה.
3 . הצטרפות למועדו ן
3.1 . הצטרפות למועדון הלקוחות אינה כרוכה בתשלום.
3.2 . ההרשמה למועדון תתאפשר לכל אדם מעל גיל 18 .
3.3 . ההרשמה למועדון נעשית באמצעות מילוי ומסירה של טופס ההרשמה, בחנות מזלונה או
באמצעות קישור שיישלח ב- SMS ב- WhatsApp או באתר האינטרנט של מזלונה.
3.4 . ההצטרפות למועדון מותנית בהסכמה ואישור תנאי תקנון זה. מילוי טופס ההרשמה ו/או
רישום באמצעי אחר (SMS או באתר האינטרנט של מזלונה), כמוהו כהסכמה ואישור של כל
הוראות התקנון, לרבות כל שינוי עתידי בהוראותיו.
3.5 . לחבר המועדון לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם הוראות התקנון ו/או שינוי התקנון.
3.6 . חבר המועדון יעדכן את מזלונה בכל שינוי שיחול באיזה מפרטיו האישיים המפורטים בטופס
ההרשמה, ובכלל זה בכתובת הדואר האלקטרוני שלו, בין היתר, על מנת לאפשר את המשך
הקשר הרציף בין המועדון לבין חבר המועדון. המועדון לא יהיה אחראי לאי קבלת הטבה,
דיוור, עדכון או כל הודעה שהיא בקשר עם המועדון בגין אי עדכון הפרטים כאמור.
3.7 . החברות במועדון היא לתקופת החברות בלבד, כפי שתהיה מעת לעת בהתאם להוראות
התקנון במועד ההצטרפות
3.8 . עם סיום החברות במועדון תסתיים כל הטבה ו/או כל זכות אחרת שצבר חבר המועדון
בתקופת החברות במועדון.
3.9 . בעצם הצטרפותו למועדון, וככל שלא הודע למזלונה אחרת, חבר המועדון מאשר ומסכים
לקבל עדכונים מעת לעת וכן תוכן שיווקי ופרסומי, בכל אמצעי התקשרות שנמסר למזלונה,
בקשר עם מזלונה, מוצריה, מבצעים והטבות, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של מזלונה
ולמשך כל תקופת החברות במועדון.
3.10 . בקשה להפסקת משלוח עדכונים תקופתיים, תועבר על ידי חבר המועדון למזלונה בהתאם
לדרך המפורטת בעדכון שקיבל, או בפנייה ישירה למזלונה לפי פרטי ההתקשרות שיפורטו
להלן.
4 . הטבות לחברי מועדון
4.1 . החברות במועדון מזכה בצבירה ומימוש נקודות באופן הבא:
4.1.1 . סך התשלום נצבר בנקודות באופן שכל שקל מסכום הרכישה שווה נקודה אחת.
4.1.2 . 500 נקודות שוות 10 .₪
4.1.3 . ניתן לפדות נקודות כאשר ברשות חבר המועדון 500 נקודות או יותר. מומשו 500
נקודות, יתרת הנקודות תישמרנה ותצטרפנה לקנייה הבאה, עד שיגיע הלקוח ל- 500
נקודות נוספות.
לצורך ההמחשה:
רכישת מוצרים בשווי של 550 ₪, תזכה את חבר המועדון ב- 550 נקודות.
ברכישה הבאה, חבר המועדון יקבל 10 ₪ כנגד מימוש של 500 נקודות, ו- 50 הנקודות
הנותרות תצטרפנה לנקודות שיקבל באותה הקנייה.
4.1.4 . מימוש נקודות יתאפשר תוך שלושה (3) חודשים מיום צבירתן. נקודות שלא ימומשו
לאחר שלושה חודשים, ימחקו באופן אוטומטי.
4.1.5 . מימוש הנקודות יתבצע ברכישת מוצרים במזלונה בלבד.
4.1.6 . נקודות תתקבלנה בגין מוצרים שנרכשו במחיר מלא בלבד. למען הסר ספק יובהר,
כי מוצר שנרכש בהנחה ו/או במבצע ו/או ב"דיל" ו/או ב"עסקית", לא יזכה את
הלקוח בנקודות, יחד עם זאת, ניתן לרכוש מוצרים שיש עליהם הנחה על חשבון
נקודות.
4.2 . אם וככל שיוחלט ליתן הטבות למימוש באמצעות קופונים, הקופונים ישלחו לחבר המועדון
באמצעי המשלוח שייבחר על ידי מזלונה, לפי שיקול דעתה. מימוש הקופונים כאמור יתבצע
באמצעות הצגת עותק מודפס של הקופונים או באמצעות הצגת ההודעה שנשלחה לחבר
המועדון המכילה את הקופונים (קופון שנשלח לדוא"ל יודפס או יוצג במכשיר הנייד). קופון
שלא מומש על למועד סיום התוקף שלו לא יהיה תקף ולא יהיה ניתן לממשו לאחר מועד זה,
וחבר המועדון לא יהיה זכאי לקופון חלופי ו/או תמורה כלשהי בגינו.
4.3 . ההטבות הן אישיות, מיועדות למימוש על ידי חבר המועדון ולא ניתנת להעברה.
4.4 . מזלונה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות ו/או לגרוע מההטבות או מחיריהן או אופן
חישובן ו/או להציע הטבה חלופית, בכל עת, לפי שיקול דעתה.
4.5 . מזלונה שומרת לעצמה את הזכות להודיע לחברי המועדון על הפסקת פעילות המועדון בכל
עת, בהודעה של שלושים ( 30 ) ימים מראש, וזאת מבלי לפגוע בהטבות שניתנו לחברי המועדון
עד למועד הפסקת הפעילות.
4.6 . במקרה הפסקת פעילות כאמור, תינתן לחברי המועדון אפשרות לנצל את ההטבות שבידיהם
כל עוד הן בתוקף, ולחבר המועדון לא תהיה כל טענה בקשר עם הפסקת פעילות המועדון.
5. סיום וביטול חברות
5.1 . מבלי לגרוע מהוראות כל דין, חבר מועדון יוכל לבטל את חברותו במועדון בכל עת בהודעה
שתימסר למזלונה בכתב. הביטול בפועל ייעשה בתוך שלושה (3) ימי עסקים מיום שנמסרה
הודעת הביטול ואם נמסרה הודעת הביטול באמצעות דואר רשום – בתוך שבעה (7) ימי
עסקים מיום מסירתה למשלוח.
5.2 . במקרה של סיום או ביטול חברות במועדון מכל סיבה, לא יהא חבר המועדון זכאי להטבות.
6. מדיניות פרטיות , מאגר מידע ודיוור ישיר
6.1 . הפרטים האישיים שימסרו על ידי חברי המועדון במסגרת ההרשמה, וכן הפרטים שייקלטו
על ידי מערכת הקופות של מזלונה בגין רכישות חבר המועדון (להלן- "פרטי חבר המועדון"),
יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של מזלונה.
6.2 . מזלונה לא תמסור את פרטי חבר המועדון לצדדים שלישיים, אלא בכל אחד מהמקרים
המפורטים להלן:
6.2.1 . אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין.
6.2.2 . אם תקבל התראה לנקיטת הליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי חבר
המועדון ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין
חבר המועדון לבינה.
6.2.3 . אם תארגן את פעילות המועדון במסגרת גוף אחר, כמו למשל במקרה של מיזוג
פעילותה עם גורם אחר. במקרה כזה מזלונה תהא רשאית וזכאית להעביר לגוף
האחר או לגורם איתו התמזגה את פרטי חבר המועדון, ובלבד שאותו גוף או גורם
יקבל על עצמו, כלפי חבר המועדון, את הוראות מדיניות פרטיות זו. במקרה כאמור,
תימסר הודעה לחברי המועדון.
6.3 . מילוי טופס ההרשמה, בכל אחת מהדרכים האפשריות, מהווה הסכמה של חבר המועדון לכך
שפרטי חבר המועדון שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע
ו/או יגיע לידיעת מזלונה, יוחזקו במאגר מידע של מזלונה ו/או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע
זה שימוש למטרות הבאות:
6.3.1 . שיווק, פרסום, קידום מכירות ולצורך פנייה לחבר המועדון בדרך של דיוור
באמצעים שנמסרו למזלונה במועד ההרשמה, לרבות באמצעות "עוגייה"
.(COOKIES)
6.3.2 . ניהול מועדון הלקוחות, עריכת סקרים ומידע סטטיסטי.
6.3.3 . ביקורת פנימית ו/או תחקור תלונות.
6.4 . שימוש כאמור בסעיף 6.3 לעיל בפרטי המועדון לא ייחשב כפגיעה בפרטיות, והמידע כאמור
ייחשב לקניינה של מזלונה וחבר המועדון מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות
במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981- . מזלונה
לא תיחשב כמפרה התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו
בחוק המחשבים, תשנ"ה 1995- , שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי
אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
6.5 . חבר המועדון מאשר שידוע לו כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטי חבר המועדון,
וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונו החופשית ובהסכמתו. חבר המועדון מסכים בזה באופן
מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטי חבר המועדון ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה
בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
6.6 . חבר מועדון שמתנגד לשימוש בפרטי חבר המועדון שלו ו/או מעוניין להסיר את פרטיו ממאגר
המידע הרשום בבעלות מזלונה (ככל שיהיה כזה(), או שהוא לא מעוניין לקבל פניות באמצעות
דיוור ישיר, יודיע על כך בכתב למזלונה, שתפעל בהתאם להודעה שנמסרה לה. במקרה כזה,
מזלונה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את החברות במועדון, מבלי שאותו
חבר יהיה זכאי לפיצוי כלשהו בגין כך.
7. אחריות
7.1 . מזלונה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג, בקשר למימוש ו/או אי
מימוש ו/או השימוש בהטבות ו/או בקשר לנזק כלשהו, עקיף, תוצאתי או נסיבתי, אשר ייגרם
לחבר המועדון או לצד שלישי כלשהו בקשר עם המועדון ו/או ההטבות.
7.2 . מזלונה לא מתחייבת כי המועדון לא ייסגר ו/או כי הפעילות לא תופסק באופן זמני או קבוע,
והיא שומרת לעצמה את הזכות לסגור את המועדון ו/או את פעילותה בכל עת לפי שיקול
דעתה הבלעדי.
8. דרכי מסירת הודעות
8.1 . דרכי מסירת הודעות מהמועדון לחברי המועדון, בכל דבר ועניין, ייעשו באופן ובדרך שייקבע
על ידי מזלונה, ולפי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מהאמור, פרסום בחנות עצמה ו/או
באמצעי תקשורת כלשהו ו/או באמצעות דיוור ישיר ו/או באתר האינטרנט של מזלונה, ייחשב
כמסירת הודעה לחברי המועדון, ולא תהיינה להם כל טענה ו/או דרישה בגין כך ו/או טענה
לאי ידיעה אודות תוכן ההודעה.
8.2 . מסירת הודעות למזלונה, בכל דבר ועניין, תיעשה באמצעות פנייה לשירות הלקוחות, בדואר
או בטלפון : 03-6324433 לכתובת שלמה רבאון 1 גני תקווה בדואר אלקטרוני;info@mezzaluna.co.il
8.3. שעות פעילות שירות הלקוחות: ימים א-ה, בין השעות 09:00 16:00 (ללא ערבי חג, חגים, שבתות וימי שבתון).
9. כללי
9.1 . יובהר כי אין בהוראות תקנון זה כדי לגרוע באופן כלשהו מהוראות תקנון האתר בכל הנוגע
לשימוש באתר ולאפשרויות המוצעות בו.
9.2 . מזלונה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות
התקנון, כולן או חלקן, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט,
ובכפוף לדין.
9.3 . מזלונה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות את שם המועדון, סמליו
וכיוצ"ב, בכל עת.
9.4 . בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים
כלשהם בקשר למועדון, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, ככל שיהיו,
תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. האמור לעיל לא יחול על עדכונים שייערכו בתקנון,
לגביהם תגבר ההוראה המאוחרת בזמן.
9.5 . האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לגברים ונשים כאחד.
9.6 . פעולה לטובת חבר המועדון שלא בהתאם לאמור בתקנון זה, הינה לפנים משורת הדין בלבד
ולא תשמש או תיחשב כוויתור או תחליף לאמור בתקנון זה.
מזלונה מברכת אותך על הצטרפותך למועדון ומאחלת לך קריאה נעימה, הנאה ממוצרי מזלונה
ומחוויית שירות נהדרת.

bottom of page